Blogcompany

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met De Blogcompany en vervangen alle eerdere voorwaarden uit tussen partijen gesloten overeenkomsten.
1.2 De toepasselijkheid van van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij De Blogcompany uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met de afwijkende voorwaarden, in welk geval de niet afwijkende bepalingen uit deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3 Door het gebruik van de internetsite van De Blogcompany en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.
1.4 De Blogcompany is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst met een koper.


Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van De Blogcompany dienen te worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod en zijn niet bindend. De Blogcompany behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de in het aanbod genoemde prijzen te wijzigen, dan wel het aanbod na aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na bevestiging door De Blogcompany dat De Blogcompany de bestelling / het aanbod van de koper heeft aanvaard. Ingeval de bestelling via de internetsite is geplaatst met opgegeven e-mailadres, wordt de bevestiging per e-mail verzonden naar genoemd e-mailadres. De elektronische bestanden van De Blogcompany zullen gelden als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst.


Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW. 
3.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 
3.3 Voor de hoogte van de bezorgkosten, zie Bestellen, Betalen en Bezorgkosten op de website.


Artikel 4: Betaling
4.1 Alle artikelen dienen voorafgaande aan de levering volledig betaald te zijn. Betaling geschiedt middels overboeking op rekeningnummer 1527.67.894 t.n.v. De Blogcompany v.o.f. te Veldhoven (Adres: Welle 9, 5507NX te Veldhoven. Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
4.2 Achterafbetaling is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. Alsdan is de uiterste betaaldatum 30 dagen na factuurdatum en is koper reeds in verzuim bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn. Ingeval van verzuim is koper 2% rente per maand verschuldigd over het aan De Blogcompany verschuldigde bedrag. Indien De Blogcompany buitengerechtelijke kosten dient te maken om het door de koper verschuldigde bedrag te incasseren, is koper naast genoemde rente deze kosten verschuldigd, met een minimum van € 100. 


Artikel 5: Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd, met als uitgangspunt binnen 30 dagen, tenzij anders overeengekomen met de koper.
5.2 Indien een artikel niet tijdig geleverd kan worden, wordt u hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres. In gezamenlijk overleg per telefoon of per e-mail wordt de datum en tijdstip van aflevering vastgesteld. 
5.4 Het is voor rekening en risico van koper dat er aldaar en op het afgesproken tijdstip afgeleverd kan worden. Indien niet afgeleverd kan worden, zijn de kosten van tevergeefse transport voor rekening van koper. 
5.5 Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de geleverde artikelen, over op de koper.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 
6.1 De eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst op de koper over, nadat de koper volledig heeft voldaan aan diens betalingsverplichting en overige verplichtingen jegens De Blogcompany. 

Artikel 7: Garantie en Retourrecht 

7.4 Alle Blogpotten worden handmatig geproduceerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen in kleur, maat of vorm zijn tussen potten. De Blogcompany geeft hierop geen garantie. 


Artikel 8: Bedenktijd
8.1 Een consument heeft het recht om binnen 7 dagen na datum van ontvangst van de bestelde artikelen, deze zonder opgaaf van reden aan De Blogcompany te retourneren onder terugbetaling door De Blogcompany. In dat geval zijn de kosten voor verpakking en verzending voor rekening van de consument. Speciaal voor de consument bestelde en aangepaste artikelen (bijvoorbeeld Create Youre One Blog zijn uitgesloten van het retourrecht. 

Artikel 9: Overmacht
9.1 In geval van overmacht aan de zijde van De Blogcompany, is De Blogcompany voor de duur daarvan niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tijdelijk opgeschort. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door de koper ontbonden worden, zonder dat De Blogcompany gehouden is tot enige schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltellijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfs-, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers, plantenziektes.
9.3 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
10.1 Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij De Blogcompany. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Blogcompany of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 

Artikel 11: Reclame
11.1 Reclames ter zake van door De Blogcompany geleverde artikelen dienen, binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen na levering schriftelijk of per e-mail bij De Blogcompany te worden ingediend, op straffe van verval van aanspraken.
11.2 Retour gezonden artikelen worden niet aangenomen tenzij hiervoor tevoren schriftelijk door De Blogcompany akkoord gegeven is. Bij beschadiging van artikelen door transport of andere zaken dient ter verduidelijking daarvan digitaal fotomateriaal bij de klacht mee gezonden te worden.
11.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door De Blogcompany geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden, dan is De Blogcompany slechts gehouden om maximaal de waarde van de oorspronkelijk geleverde artikelen te vergoeden in geld, of de oorspronkelijk geleverde artikelen te vervangen door artikelen van gelijke kwaliteit en prijs.
11.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Overschrijding van de leveringstermijn geeft eerst recht op annulering of ontbinding van de overeenkomst, als deze langer dan dertig dagen is.

Artikel 12: Uitsluiting van aansprakelijkheid
12.1 De Blogcompany aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of De Blogcompany op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan De Blogcompany of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met De Blogcompany, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te S,Hertochenbosch.

Artikel 14: Diversen
14.1 De Blogcompany verwerkt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend voor haar eigen doeleinden. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
14.2 Overeenkomsten wordt alleen in de Nederlandse taal gesloten.
14.3 De Blogcompany besteedt de grootst mogelijke zorg aan actuele en juiste informatie op haar site. Desondanks kan de koper geen aanspraak maken op eventuele onjuiste informatie en/of vergissingen in artikelomschrijvingen en prijzen.
14.4 De Blogcompany behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, is gewijzigd.
14.5 Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling zoveel mogelijk in lijn met de overeenkomst uitgelegd en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.